خیریه شهیدبهشتی

  • آدرس خ پیروزی -خ نبرداول -خ قیام -درمانگاه خیریه شهیددکتربهشتی-پ6
  • تلفن 33187576
درباره آزمایشگاه