تشخیص طبی زیبا شهر

  • آدرس قرچک ورامین زیبا شهر فتح 2 پلاک 56
  • تلفن 0292 , 2122651
درباره آزمایشگاه