مرکزجراحی محدودوسرپائی شقایق

  • آدرس خ فتحی شقاقی بین بیستون وچهلستون پلاک 74
  • تلفن 88705380 , 5
درباره آزمایشگاه