حضرت امیرالمومنین جوادیه

  • آدرس انتهای خ نازی آباد جنب درب غربی پارک سردار جنگل
  • تلفن
درباره آزمایشگاه