آزمایشگاه لولاگر

  • آدرس خیابان آذربایجان خیابان خوش بین دامپزشکی و آذربایجان
  • تلفن 66835000 , 6835114
درباره آزمایشگاه