آزمایشگاه درمانگاه خاتم رودهن

  • آدرس رودهن بلوارامام خمینی روبروی مخابرات
  • تلفن 55720116
درباره آزمایشگاه