آزمایشگاه درمانگاه خاتم رودهن

  • آدرس رودهن بلوارامام خمینی روبروی مخابرات
  • تلفن 76500116 , 76500117
درباره آزمایشگاه