شفق طب آزما

  • آدرس نازی آباد خ مدائن ایستگاه برق نبش کوچه خزاعی پور طبقه اول
  • تلفن 55065175
درباره آزمایشگاه