خیریه دارالتوحید

  • آدرس دولت آباد-بلوارقدس -درمانگاه خیریه دارالتوحید
  • تلفن 33754827
درباره آزمایشگاه