آزمایشگاه پاتولوژی شهرک امام خمینی

  • آدرس انتهای بزرگراه بابائی شهرک مسکونی امام خمینی
  • تلفن 77002122
درباره آزمایشگاه