پاد

  • آدرس بالاترازمیدان پونک نبش کوچه سوم مجتمع درمانی شفا
  • تلفن 44400220
درباره آزمایشگاه