آزمایشگاه پاتوبیولوژی جیحون

  • آدرس خیابان جیحون بعدازمالک اشتر - روبروی بازارمیوه وتربار
  • تلفن 66353532
درباره آزمایشگاه