بهرامی

  • آدرس خ دماوند - خ شهید کیائی
  • تلفن 77547971 , 77547974
درباره آزمایشگاه