آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

  • آدرس شهرک گلستان بلوارکاج بنفشه 3 پ79
  • تلفن 44702904
درباره آزمایشگاه