پاتوبیولوژی خزانه

  • آدرس خزانه بخارائی -خ شهیدبخارائی -نبش فلکه چهارم -بالای فروشگاه هدیه
  • تلفن 55052716
درباره آزمایشگاه