قدس

  • آدرس نازی آباد یا غچی آباد چهارراه عباسی پ 149
  • تلفن 55039585
درباره آزمایشگاه