آزمایشگاه ولیعصر

تخصصی

  • آدرس تهران - تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ساعی - نبش آبشار
  • تلفن 56368100
درباره آزمایشگاه

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ طﺮاﺣﻲ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در 6 طﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی مستقل نوزادان وکودکان در طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ ﭘﺬﻳﺮش ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و ﺟﻮاﺑﺪھﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰه در طﺒﻘﻪ اول اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ در طﺒﻘﻪ دوم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی در طﺒﻘﻪ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم مشاوره ژﻧﺘﯿک و ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﮫﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ وﻛﺎرﮔﺎھﮫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در طبقه چهارم واحد مستقل بارداران بطوری که( پذیرش ونمونه گیری جداگانه) در طبقه پنجم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی