امام حسین

  • آدرس میدان امام حسین خ شهید مدنی نظام آباد سابق
  • تلفن 73430
درباره آزمایشگاه