آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

  • آدرس خ 17 شهریور جنوبی پائین ترازتیردوقلو روبروی شیرخوارگاه شبیر
  • تلفن 55333390
درباره آزمایشگاه