خیریه شهداء لرزاده

  • آدرس میدان خراسان خ خراسان خ لرزاده درمانگاه شهدای لرزاده
  • تلفن 33132022 , 33132023
درباره آزمایشگاه