آزمایشگاه خیریه شهداء لرزاده

  • آدرس میدان خراسان خیابان خراسان خیابان لرزاده درمانگاه شهدای لرزاده
  • تلفن 33132022 , 33132023
درباره آزمایشگاه