امیر

  • آدرس خ آذربایجان بین گلشن و پیروز پ 178 طبقه اول و دوم
  • تلفن 66424071
درباره آزمایشگاه