تشخیص طبی دکترواعظی پور

  • آدرس قرچک ورامین -بلوار اصلی -روبروی بیمه تامین اجتماعی پ 1790
  • تلفن 0292 , 2124779
درباره آزمایشگاه