آزمایشگاه حضرت زینب

  • آدرس خیابان سمیه نبش فرصت
  • تلفن 88843975 , 7
درباره آزمایشگاه