پاتوبیولوژی فردوس

  • آدرس خ آیت اله کاشانی بلوار فردوس بعداز ستاری بین خ ورزی و پروانه پ 8
  • تلفن 44127384
درباره آزمایشگاه