آزمایشگاه انستیتو کانسر امام خمینی

  • آدرس تهران، انتهای بلوار کشاورز
  • تلفن 61190
درباره آزمایشگاه