آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه تخصصی قلب وعروق ملت ایران

  • آدرس میدان خراسان - ابتدای طیب ساختمان پزشکان شقایق پ39
  • تلفن 33036719
درباره آزمایشگاه