تشخیصی طبی ایران

  • آدرس قر چك ورامین-خ اصلی - روبروی شهرداری - كوچه ایت الله مدنی 2 پ 16
  • تلفن 0292 , 2120148
درباره آزمایشگاه