آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابراهیم (ع

  • آدرس پاكدشت خ مطهری كوچه توحید درمانگاه حضرت ابراهیم (ع
  • تلفن 02923032011 , 2
درباره آزمایشگاه