لقمان

  • آدرس خ رسالت - چهارراه سرسبز - ساحتمان پزشمان سرسبزواحد 7و8
  • تلفن 77224621 , 77224622
درباره آزمایشگاه