تشخیص طبی دکتر عبدالرحیم زاده

  • آدرس قرچک ورامین خ اصلی جنب اداره پست ایستگاه منبع آب
  • تلفن 0292 , 2123550
درباره آزمایشگاه