پاتوبیو لوژی شفق

  • آدرس خ سهروردی شمالی بالاتر از بانک کشاورزی پلاک 234
  • تلفن 88408406
درباره آزمایشگاه