اقبال

  • آدرس امام زاده حسن خ لقمان حكیم پ66
  • تلفن 55755285
درباره آزمایشگاه