آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

  • آدرس خیابان امام خمینی تقاطع کارون ساختمان پزشکان کارون
  • تلفن 66367914 , 66357923 , 66837167
درباره آزمایشگاه