آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده

  • آدرس خیابان پاستور شرقی جنب نهادریاست جمهوری
  • تلفن 66462109
درباره آزمایشگاه