آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده

  • آدرس خ پاستور شرقی جنب نهادریاست جمهوری
  • تلفن 66462109
درباره آزمایشگاه