آزمایشگاه جواهری

  • آدرس خیابان دکتر شریعتی خیابان زرگنده
  • تلفن 2260002
درباره آزمایشگاه