جواهری

  • آدرس خ دکتر شریعتی خ زرگنده
  • تلفن 2260002
درباره آزمایشگاه