آسیب شناسی بالینی و تشریحی پاتوبیولوژی سروش

  • آدرس خ پیروزی -چهارراه کوکا کولا-مقابل کارخانه فیلکو پ 393
  • تلفن 33344746
درباره آزمایشگاه