آزمایشگاه دکترنام آوری

  • آدرس خیابان هاشمی بین خیابان جیحون وکارون -پلاک 521
  • تلفن 66834538
درباره آزمایشگاه