آزمایشگاه فارابی ظفر

  • آدرس خیابان شریعتی تقاطع خیابان ظفر ساختمان پزشکان - پلاک 1394
  • تلفن 22229862
درباره آزمایشگاه