فارابی ظفر

  • آدرس خ شریعتی تقاطع خ ظفر ساختمان پزشکان - پ 1394
  • تلفن 22229862
درباره آزمایشگاه