آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارع

  • آدرس شهر قدس خ ازادی روبروی مخابرات
  • تلفن 2623843555
درباره آزمایشگاه