پاتوبیولوژی جرجانی

  • آدرس ورامین -خ شهداء-روبروی بانک کشاورزی
  • تلفن 0291 , 2266752
درباره آزمایشگاه