ایران پزشک

  • آدرس خ شهید بهشتی-خ شهید صابونچی-شماره83
  • تلفن 88766331 , 88766336
درباره آزمایشگاه