آزمایشگاه ایران پزشک

  • آدرس خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید صابونچی-شماره 83
  • تلفن 88766331 , 88766336
درباره آزمایشگاه