آزمایشگاه تخصصی ملا صدرا

  • آدرس خیابان سبلان جنوبی-روبرو فرو شگاه شهرو روستا - پلاک 263
  • تلفن 77826807
درباره آزمایشگاه