پاتو بیو لوژی تخت طاووس

  • آدرس خ شهید مطهری بین مفتح وامیر اتابک پلاک 176
  • تلفن 88305543
درباره آزمایشگاه