شبانه روزی کارون

  • آدرس تقاطع خ کارون وکمیل -درمانگاه کارون
  • تلفن 66831297
درباره آزمایشگاه