بخشعلی محمدی جوبنی

  • آدرس علی آباد تقاطع بلوار دستواره وابریشمی-جنب چلوکبابی توکلی-پ132
  • تلفن 55052075
درباره آزمایشگاه