پاتوبیو لوژی دانش

  • آدرس خ وصال شیرازی کوچه فر دانش شماره15
  • تلفن 88958600
درباره آزمایشگاه