کلینیکدرمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

درمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهرری - دولت آباد - فلکه دوم - خیابان شهید برادران بهشتی - خیابان شهید پورزاهد -خیابان شهید طبائی
  • تلفن 3338891 , 3338892
درباره کلینیک

کادر پزشکی