کلینیکدرمانگاه شبانه روزی برزویه

درمانگاه شبانه روزی برزویه

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهر قدس - خیابان امام خمینی - روبروی بانک کشاورزی
  • تلفن 2623820020
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها