کلینیکدرمانگاه شبانه روزی ایران

درمانگاه شبانه روزی ایران

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - بلوار رسول اکرم
  • تلفن 2623227665
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها