کلینیکدرمانگاه شبانه روزی حسام

درمانگاه شبانه روزی حسام

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - ملارد - سراسیاب ملارد - خیابان امام خمینی
  • تلفن 2616456945
درباره کلینیک

کادر پزشکی