کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مهران

درمانگاه شبانه روزی مهران

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - خیابان ولیعصر - خیابان شهید بهشتی غربی
  • تلفن 2623245058
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها